Bài viết trong ngày

5 Chương Trình Đặc Sắc Kỷ Niệm” 1050 Năm Nhà Nước Đại ...

Ninh Bình được biết đến là kinh đô của các triều đại nhà Đinh, Tiền Lê, nhà Lý. Năm 968 Đinh Bộ Lĩnh dẹp loạn 12 sứ quân, thống nhất bờ cõi giang sơn lập nhà nhà nước Đại Cồ Việt. Năm 2018 sẽ là một năm đặc biệt quan trọng khi tròn 1050 năm…