Preparation Assembly Truong Yen 2015Chuẩn bị khai hội Trường Yên 2015

Được UBND tỉnh giao là cơ quan đồng tổ chức thực hiện tổ chức lễ hội truyền thống Trường Yên kỷ niệm 1047 năm Đinh Bộ Lĩnh lên ngôi hoàng đế, Huyện Hoa Lư đã sớm xây dựng kế hoạch, triển khai các công việc cụ thể với sự tham gia của các cấp, các ngành, các đoàn thể trong huyện. Trong đó xác định tổ chức tốt các nội dung hoạt động của lễ hội nhằm bảo tồn, kế thừa và phát huy truyền thống lịch sử văn hóa của dân tộc. Thông qua các hoạt động của lễ hội nhằm quảng bá, giới thiệu tới bạn bè trong nước và quốc tế về hình ảnh, các tiềm năng thế mạnh về kinh tế – xã hội và danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử văn hóa của vùng đất Cố đô Hoa Lư, của quê hương Ninh Bình thân thiện và mến khách. Lễ hội đã được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia, vì vậy để nội dung hoạt động của lễ hội phong phú, hấp dẫn, thiết thực, mang đậm bản sắc truyền thống, nét độc đáo của đất và người Cố đô Hoa Lư, các cấp, các ngành, các địa phương trong tỉnh đã tích cực chuẩn bị các điều kiện từ công tác cổ động trực quan, trang trí khánh tiết đến triển khai các chương trình, nội dung ở phần Lễ, phần hội và sẵn sàng chào đón du khách trong và ngoài nước tới thăm quan chiêm bái. Từ ngày 26 đến ngày 28 tháng 4 năm 2015 (tức ngày 8 đến ngày 10-3 âm lịch) tới đây, Lễ hội truyền thống Trường Yên sẽ được tổ chức tại Khu di tích lịch sử văn hóa Cố đô Hoa Lư. Ông Dương Bá Lanh, Phó Chủ tịch UBND huyện Hoa Lư cho biết: “Để tạo không khí và không gian cho lễ hội, công tác tuyên truyền, cổ động trực quan, trang trí khánh tiết và các nội dung phần lễ, phần hội được huyện Hoa Lư triển khai tới các ban, ngành, đoàn thể, các xã thị trấn chuẩn bị từ sớm đảm bảo kế hoạch đề ra. Bắt đầu từ ngày 7.4, trên khắp các tuyến đường trục chính qua các xã thị trấn, tới các khu, điểm du lịch trên địa bàn huyện người dân đồng loạt treo cờ hội, cờ thần, cờ tổ quốc. Đồng thời phát động nhân dân thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường, đảm bảo an ninh trật tự.” Trên cơ sở kế hoạch chỉ đạo của Ban quản lý quần thể danh thắng Tràng An, đến thời điểm này, Trung tâm bảo tồn di tích lịch sử văn hoá cố đô Hoa Lư đã chăng treo hàng trăm lá cờ, panô tại khu vực đền Vua Đinh, đền Vua Lê, nhà bia Lý Thái Tổ, sân hội…thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ. Trung tâm đã chỉ đạo cán bộ, nhân viên, đội ngũ thuyết minh viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, trau dồi kiến thức hướng dẫn giới thiệu về giá trị lịch sử, ý nghĩa lễ hội tới du khách trong và ngoài nước. Lễ hội truyền thống Trường Yên năm nay được tổ chức theo quy mô cấp tỉnh. Đến với lễ hội ngoài tìm hiểu các nghi lễ truyền thống lễ mở cửa đền, lễ rước nước…, du khách sẽ được thưởng thức nhiều chương trình văn hóa, thể thao và các trò chơi phong phú hấp dẫn mang đậm bản sắc, truyền thống văn hóa của vùng đất Cố đô như: hát chèo, hát văn, múa trống, cồng chiêng, bắn nỏ, đua thuyền…

Is being co-organized agencies perform traditional festival celebrating 1047 years Truong Yen Dinh Bo Linh was crowned emperor, Hoa Lu district were soon planning, deployment of specific work with the involvement of all levels and sectors, mass organizations in the district. Which defines the content well organized festival’s activities to preserve, inherit and promote the historical and cultural traditions of the nation. Through the activities of the festival to promote and introduce to friends domestically and internationally on the image, the potential economic strengths – social and scenic places, historical monuments of culture Hoa Lu ancient capital region, homeland of Ninh Binh friendly and hospitable. The festival has been recognized as intangible cultural heritage to the National, so to the content of the festival activities rich, attractive, practical, deeply imbued with tradition, the distinctive character of the land and people Hoa Lu ancient capital, levels, branches and localities in the province have been actively preparing the working conditions from the visual, decorating festivities to implement the program, the contents at the ceremony

Assembly parts and ready to welcome visitors from home and abroad to visit worship. From 26 to 28 April 2015 (ie 8 to lunar 10-3) came here, Truong Yen Traditional Festival will be held in the historic area of ​​cultural capital of Hoa Lu. Mr. Duong Ba Lanh, Vice Chairman of Hoa Lu district, said: “To create an atmosphere and space for the festival, the propaganda, the visual, decorating festivities and ceremonies of the contents part, the Assembly Hoa Lu district were deployed to departments, unions, communes town from early preparation ensures the plan. Starting at 7.4 days, across the main road route through the town commune, to parks and tourist attractions in the district residents association unison flag, flag god, flag of the country. At the same time launching people to implement good environmental hygiene, ensuring security

On the basis of the Commission plans to direct population management Chang’an landscapes, to this point, the center historical preserve the cultural capital of Hoa Lu was reasonable hanging hundreds flag, panels in the temple area King Dinh and King Le Temple, the Ly Thai beer, golf Congress … implement environmental hygiene, fire prevention. Centre has directed the officials and staff, notes team member responsibility to uphold the spirit, improve knowledge guide introduces historical value, meaning the festival to local and foreign tourists. Traditional Truong Yen Festival was held this year under the provincial scale. Come to the festival in addition learn the traditional ceremony opening ceremony of the temple, the procession water …, guests will enjoy many cultural programs, sports and games varies bearing deep attraction , cultural traditions of Ancient lands as: singing opera, theater writer, drums, gongs, archery, sailing …

Trần Huyền

Preparation Assembly Truong Yen 2015Chuẩn bị khai hội Trường Yên 2015
5 2660 người xem
Pin It

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *